Om Lifeplan

Hållbarhetspolicy

För oss i Benifygruppen, där Lifeplan ingår, innebär hållbarhet och ansvarsfullt företagande att vi, utöver att följa lagar och bestämmelser, tar ett socialt och miljömässigt ansvar. Dessutom vill vi vara en etisk förebild i alla aspekter av vårt arbete.

Vår Målsättning

Som leverantör av förmånstjänster har gruppen ett stort ansvar att hjälpa våra kunder erbjuda hållbara förmåner för sina anställda, vilket i sin tur har en positiv inverkan på deras liv och välbefinnande. Vi har också ett ansvar gentemot våra interna och externa intressenter att vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarsfulla i vår dagliga verksamhet.

För att förtydliga vårt fokus på hållbarhet samt göra frågan till en naturlig del av våra processer och strategier har Benify inrättat en hållbarhetsansvarig med uppgift att säkerställa att gruppen har ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete. Vårt ställningstagande inom hållbarhet finns tydliggjort i vår Uppförandekod som finns tillgänglig på Benifys hemsida. Därutöver har vi särskilda policyer inom ett stort antal olika områden, som exempelvis Antikorruptionspolicy, Miljöpolicy och Resepolicy.

Vårt Åtagande

I gruppens Uppförandekod och Miljöpolicy beskrivs de konkreta åtgärder vi vidtar för att minska vårt eget klimatavtryck liksom våra kunders och leverantörers. Vi inkluderar t.ex. alltid en bilaga i våra samarbetsavtal om Etiska och miljömässiga krav. Via den rådgivningstjänst som Lifeplan erbjuder kan användare som önskar få placeringsråd för sitt pensionssparande som tar hänsyn till hållbarhet. På så sätt bidrar vi till ett mer hållbart pensionssparande på den svenska marknaden.

Gemensamma Regler

EU har kommit överens om en handlingsplan där finansmarknadens aktörer ska bidra till omställningen mot en mer hållbar ekonomi. Ett omfattande regelverk har tagits fram med krav på öppenhet gällande finansiella aktörers hållbarhetsarbete. Bland annat ska dessa redovisa hur hållbarhetsrisk integreras i samband med investeringsrådgivning.

Hållbarhetsrisk definieras som en miljö-, social- eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

Fond- och försäkringsbolag ska på ett standardiserat sätt redovisa på vilket sätt de produkter de erbjuder marknaden antingen bidrar till mål för miljö och social hållbarhet eller huruvida fondernas investeringar inte medför någon betydande skada på miljö eller social hållbarhet. Utifrån denna information ska investeringsrådgivare i sin tur beskriva på vilket sätt de råd som ges tar hänsyn till kundernas hållbarhetspreferenser.

Utöver öppenhetskraven enligt Disclosureförordningen omfattar EU-regleringarna även krav på hur produktstyrning och lämplighetsbedömningar i samband med rådgivningen ska väga in hållbarhetsaspekter.

Lifeplans placeringsrådgivning

Lifeplan ger i den oberoende rådgivningstjänsten användaren möjlighet att ha önskemål gällande hållbarhet och anpassar rådet utifrån dessa preferenser, samtidigt som det säkerställs att användaren får ett helt individanpassat råd med optimal riskspridning och låga avgifter. Användaren informeras om vad hållbarhetsvalet innebär och vilken konsekvens det får på avkastningen för rådet som helhet. Utformningen av hållbarhetslösningen i rådgivningstjänsten utgår från det gemensamma EU-regelverket och de hållbarhetsparametrar som redovisas från fond- och försäkringsbolagen och som också finns tillgängliga genom en heltäckande automatisk rapportering. Rådgivningen omfattar endast fonder och andra finansiella produkter som erbjuds på den svenska marknaden och som därmed omfattas av krav på att integrera hållbarhetsrisk i förvaltningen. I utvärderingen av vilka produkter som anses lämpliga att rekommendera kunden tas, i det fall kunden önskar, hänsyn till hållbarhetsaspekter som exempelvis i vilken mån produkten beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, utöver en mängd andra parametrar, såsom exponeringen mot olika tillgångsslag, aktiv risk, kostnader samt förväntad framtida avkastning/prestation mot index.

Ersättningspolicy

Lifeplan är en algoritmbaserad oberoende rådgivningstjänst. Bolaget tar inte emot ersättningar från tredje part (såsom kick-backs eller provisioner) och anställdas ersättningar saknar helt incitament till individuellt risktagande relaterat till rådgivningen därtill kopplade hållbarhetsrisker.

Lifeplan har även i övrigt säkerställt att dess ersättningspolicy är förenlig med bolagets affärs- och riskstrategi, inbegripet mål som rör miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning, företagskultur och företagsvärderingar. Ersättningspolicyn är även utformad med hänsyn tagen till bolagets långsiktiga intressen och de åtgärder som används för att undvika intressekonflikter samt att uppmuntra ansvarsfullt risktagande och ansvarsfullt företagande i enlighet med gruppens policyer på området.