Om Lifeplan

Hållbarhetspolicy

För oss i Benifygruppen, där Lifeplan ingår, innebär hållbarhet och ansvarsfullt företagande att vi – utöver att följa lagar och bestämmelser – tar ett socialt och miljömässigt ansvar. Dessutom vill vi vara en etisk föregångare och förebild i alla aspekter av vårt arbete.

Vår Målsättning

Som leverantör av förmånstjänster har gruppen ett stort ansvar att hjälpa våra kunder erbjuda hållbara förmåner för sina anställda, vilket i sin tur har en positiv inverkan på deras liv och välbefinnande. Vi har också ett ansvar gentemot våra interna och externa intressenter att vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarsfulla i vår dagliga verksamhet.

För att förtydliga vårt fokus på hållbarhet samt göra frågan till en naturlig del av våra processer och strategier tillsatte Benify i januari 2020 en hållbarhetsansvarig. Denne har i uppgift att säkerställa att vi har mål och rutiner på plats för vårt miljö- och hållbarhetsarbete. Vårt ställningstagande inom hållbarhet finns tydliggjort i vår Uppförandekod. Därutöver har vi särskilda policyer inom ett stort antal olika områden, som exempelvis Antikorruptionspolicy, Miljöpolicy och Resepolicy.

Vårt Åtagande

I vår Uppförandekod och Miljöpolicy beskrivs våra konkreta åtgärder för att minska vårt egna klimatavtryck liksom våra kunders och leverantörers. Vi inkluderar t.ex. alltid en bilaga i våra samarbetsavtal om Etiska och miljömässiga krav. Ifråga om våra rekommendationer av fonder inom ramen för vår rådgivningsverksamhet arbetar vi nu aktivt med att på bästa sätt kunna stötta våra kunder i att göra aktiva investeringsval som väger in hållbarhetsaspekter utifrån den EU-gemensamma klassificering som nu tas fram.

Gemensamma Regler

EU är inne i slutfasen av genomförandet av Handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt och härnäst väntas – utöver regelkrav på öppenhet om hur aktörerna tar hållbarhetshänsyn – regler för hur produktstyrning och lämplighetsbedömningar i samband med rådgivningen ska väga in hållbarhetsaspekter. Lifeplan följer nära utformningen av regleringen för att säkerställa att vi uppfyller kommande EU-standarder.

Framöver kommer det att bli ett krav för fondbolag att klassificera sina fonder ur hållbarhetssynvinkel utifrån EU:s taxonomi. Som rådgivare ser vi det som en intressant möjlighet att kunna utgå från dessa klassificeringar. Vår absoluta målsättningen är att, så snart det finns tillförlitlig data att tillgå, erbjuda investerare möjligheten att få vår rådgivning anpassad med preferens för hållbarhet. För oss är det dock essentiellt att utgångspunkten för en sådan anpassning sker på oberoende grunder och kan baseras på en vida accepterad och brett etablerad gemensam definition av hållbarhet.

Påverkan

Lifeplan strävar efter att säkerställa att våra kunder kan göra val som innebär lägre negativ påverkan på miljön och samhället.