Vår metod

Vad påverkar din pension?

Inbetalningar/Pensionsavsättningar

Dina totala pensionsavsättningar beror på din lön och din arbetade tid. Kompletterande pensionsavsättningar såsom tjänstepension eller dylikt är också avgörande för din samlade pension.

Den allmänna pensionen beräknas på din lön upp till ett tak vid 49 993 kr/månad (räknat på 2023 års inkomstbasbelopp).

Din tjänstepension, om du har sådan från din arbetsgivare, avsätts som en andel av hela din lön, även den del som kanske överstiger taket för allmän pension. Om du tidigare pensionssparat privat, blir detta ytterligare ett tillskott till din framtida pension.

Figur 1: Pensionspyramiden. Din inkomstpension förvaltas av staten. Du väljer själv placering för övriga delar av ditt pensionskapital.

Dina pengars värdeutveckling

Din slutliga pension beror i hög utsträckning på hur ditt pensionskapital utvecklas under åren. Ansvaret för att förvalta dina pengar vilar till största del på dig.

För de pensionsdelar som du själv placerar kan du välja sparformer med olika nivå av risk och avgifter. Genom rätt placeringar kan du avsevärt höja värdet av ditt pensionskapital. Din framtida pensions storlek avgörs alltså av hur du idag investerar ditt pensionskapital.

Att tänka på vid pensionsplacering

Oberoende råd

Nya regelverk kring finansiell rådgivning definierar vad en rådgivare måste leva upp till för att få kallas oberoende. Oberoende rådgivning får inte omfatta råd om egna produkter eller begränsade ”fondpaket” som inte ser till hela det tillgängliga utbudet. Inte heller får oberoende rådgivare ta emot kickbacks eller provisioner på sina kunders placeringar.

Detta gör att Lifeplan är en av få aktörer på marknaden som ger oberoende placeringsråd.

Lifeplan erbjuder inga egna finansiella produkter. Vi tar inte emot någon ersättning från pensionsbolagen och har därmed inga incitament att rekommendera fonder med höga avgifter.

Figur 2: En oberoende rådgivare (övre bilden) hjälper dig att välja ur hela det tillgängliga utbudet, utan att själv ta kommission eller marknadsföra egna produkter.

Den algoritm som Lifeplan bygger på ser till dina förutsättningar för att ge en individanpassad, total risknivå. Vi sänker till exempel risknivån när du närmar dig din pensionsålder. Tjänsten överblickar och analyserar hela ditt tillgängliga utbud och tar ut objektiva råd som syftar enbart till att gynna dig.

Långsiktigt sparande och risk

Att placera sina pengar på börsen innebär både möjlighet och risk. Historiskt har värdeutvecklingen på alla marknader växelvis varit positiv och negativ i oregelbundna cykler. I ett längre perspektiv, har trenden generellt sett varit positiv. Utifrån historiken formas våra förväntningar på framtiden.

Inga kristallkulor

Värdepappersmarknaden är oförutsägbar men rättvis, då alla har potentiell tillgång till samma information. Att försöka vinna genom att förutspå en utveckling som skiljer sig från marknadens sammantagna förväntan, har visat sig vanskligt. Detta kallas aktiv förvaltning. Motsatsen är passiv förvaltning eller indexfond, där målsättningen är att inte avvika från marknadens utveckling i stort.

Figur 3: En aktiv förvaltare arbetar med att ta risker med dina pengar. På lång sikt blir det genomsnittliga utfallet sämre än index, inräknat avgifter.

Index och tid

Index är snittkurvan över en marknads samlade utveckling. Aktiva förvaltare överträffar index ungefär lika ofta som de tappar mot index. I genomsnitt presterar aktiva förvaltare därmed sämre än index, efter förvaltningsavgifter.

Sannolikheten att ett aktivt sparande avviker avsevärt från index minskar med tidsspannet. Och forskning visar att få som investerar i aktier överträffar index, sett över en längre tidsperiod.

Risk

Risk är för många ett negativt begrepp, men innebär i placeringssammanhang också en möjlighet att nå högre. Chansen till hög avkastning ökar med placeringar i t ex enskilda aktier eller rena aktiefonder – men även risken för förluster ökar. Omvänt minskar såväl risk som möjlig avkastning vid lågriskplaceringar som sparkonto och räntefonder.

Figur 4: En högre risk kan ge dig en bättre avkastning, men betyder också fallrisk när marknaden skakar.

Vad vill du?

Inställningen till risk är högst personlig, vilket ska speglas i ditt pensionssparande. Lagen ställer krav på att finansiell rådgivning ska utgå ifrån varje individs personliga förhållande till risk (riskaptit). Dessutom ska din kompetens kring finansiella instrument speglas i råd med rätt komplexitet. När du använder Lifeplan för första gången får du därför besvara frågor om risk samt om din erfarenhet inom värdepappershandel.

Riskspridning

Figur 5: Även om du vill välja en hög risknivå i ditt sparande, är det viktigt att du sprider dina innehav.

En viktig aspekt i placeringsval är diversifiering – att inte placera alla ägg i samma korg. Oavsett om du väljer hög eller låg risk, är det viktigt att du sprider dina placeringar. Lifeplans råd fördelar kapitalet marknadsneutralt. Det betyder att dina innehav ska spegla världsmarknaden, gällande bland annat geografi och bransch.

Avgifter

När du sparar i fonder betalar du en årlig avgift för varje fonds förvaltning. Många fonder kostar någon enstaka promille av ditt kapital varje år, medan andra kan kosta upp emot två procent eller mer.

Figur 6: Vid långsiktigt sparande har avgiften en avgörande roll. Det är osannolikt att aktiv förvaltning kan ge ökad avkastning i paritet med flera procent i avgift.

Förvaltare av de dyra fonderna pekar gärna på förväntad avkastning, för att motivera en hög avgift. Det finns dock många prisvärda fonder på marknaden med bättre avkastning historiskt. Och avgifter är viktigt, eftersom ränta på ränta-effekten ger en hög prislapp på sikt. En årlig avgift om 1,5% knaprar under 20 år i sig mer än en fjärdedel av ditt kapital.

En vanlig konstruktion är fond-i-fond, vilket innebär att avgifter dras i flera instanser vilket ger en hög totalkostnad för spararen.

Figur 7: Fond-i-fond är en värdepapperskonstruktion som ofta betingar höga avgifter, då flera lager av kommission plockas ut från dit kapital.

Vilken annan service betalar du miljonbelopp för, utan att jämföra med billigare och bättre alternativ?