Vår metod

Vad påverkar din pension?

Inbetalningar/Pensionsavsättningar

Ju mer du tjänar och ju längre total tid du arbetar desto högre blir dina totala pensionsavsättningar. Kollektivavtal med tjänstepension eller liknande arrangemang som ger kompletterande pensionsavsättningar är också avgörande.

Den allmänna pensionen beräknas på din lön upp till ett tak vid 42 031 kr/månad (räknat på 2018 års inkomstbasbelopp). Tjänstepension från din arbetsgivare är ett viktigt komplement till den allmänna pensionen.

Din tjänstepension, om du har sådan från din arbetsgivare, avsätts som en andel av hela din lön, även den del som kanske överstiger taket för allmän pension. Om du tidigare pensionssparat privat, blir detta ytterligare ett tillskott till din framtida pension.

Figur 1: Pensionspyramiden. Din inkomstpension förvaltas av staten. Du väljer själv placering för övriga delar av ditt pensionskapital.

Dina pengars värdeutveckling

Men din pension beror också i hög utsträckning på hur pensionskapitalet utvecklas under den tid du arbetar. Ansvaret för att förvalta dina pensionspengar vilar till största del på dig. Vilken pension du kommer att kunna plocka ut avgörs av hur du väljer att investera ditt pensionskapital.

För den delen i din allmänna pension och tjänstepension som du har möjlighet att placera själv kan du välja sparformer som medför olika nivåer av risk och avgifter. Genom rätt placeringar kan du avsevärt höja värdet av ditt pensionskapital.

Att tänka på vid pensionsplacering

Oberoende råd

Under 2018 kom nya regelverk kring finansiell rådgivning som bland annat definierade vad en rådgivare behöver leva upp till för att få lov att kalla sig oberoende. Det handlar bland annat om att oberoende rådgivning inte får omfatta egna produkter eller avgränsade ”paket” istället för en genomlysning av hela det tillgängliga utbudet. Vidare får en oberoende rådgivare inte ta emot kickbacks eller provisioner på sina kunders placeringar.

Detta innebär att Lifeplan är en av få aktörer på den svenska marknaden som får lov att kalla sin placeringsrådgivning oberoende.

Inga provisioner

Lifeplan har inga egna finansiella produkter som skulle kunna ingå i råd vi ger. Vi tar inte emot någon ersättning från försäkringsbolagen och har därmed inga incitament att föreslå fonder med onödigt höga avgifter.

Figur 2: En oberoende rådgivare (övre bilden) hjälper dig att välja ur hela det tillgängliga utbudet, utan att själv ta kommission eller marknadsföra egna produkter.

Hela utbudet

Den algoritm som Lifeplan bygger på, tittar på all tillgänglig data om dig för att ge en individanpassad, total risknivå som speglar dina förutsättningar. Ett exempel på det är att vi sänker risknivån när du närmar dig din tänkta pensionsålder. Tjänsten överblickar och analyserar hela ditt tillgängliga utbud och kan därför ta ut objektiva råd som enbart syftar till att gynna dig.

Långsiktigt sparande och risk

Att placera sina pengar på börsen innebär alltid en möjlighet och en risk. Historiskt kan vi se att värdeutvecklingen på samtliga marknader växelvis varit positiv och negativ i oregelbundna cykler. I ett längre perspektiv, kan vi i allmänhet konstatera att trenden varit positiv. Utifrån denna historik formas våra förväntningar på framtiden.

Inga kristallkulor

Värdepappersmarknaden är oförutsägbar men rättvis, på så sätt att alla har en potentiell tillgång till samma information. Att försöka förutspå framtiden för att tjäna pengar på en bedömning som skiljer sig från marknadens sammantagna uppfattning, har generellt sett visat sig mycket svårt. Detta kallas aktiv förvaltning. Motsatsen är passiv förvaltning eller indexfond, där målsättningen är att inte avvika från marknadens utveckling i stort.

Figur 3: En aktiv förvaltare arbetar med att ta risker med dina pengar. På lång sikt blir det genomsnittliga utfallet sämre än index, inräknat avgifter.

Index och tid

Index är en snittkurva över en marknads samlade utveckling och det är lika vanligt att aktiva förvaltare överträffar index som att de tappar mot index – innan transaktionskostnader och avgifter. I genomsnitt presterar aktiva förvaltare därmed sämre än index. Sannolikheten att ett aktivt sparande avviker avsevärt (uppåt eller neråt) från index minskar med tidsspannet.

Forskning visar att en mycket liten andel av personer som investerar i aktier överträffar index, sett över en längre tidsperiod.

Risk

Risk är för många ett negativt klingande ord, men kan i placeringssammanhang också betraktas som en möjlighet att nå högre. Chansen till en högre avkastning ökar med placeringar i t ex aktier eller rena aktiefonder – men det gör även risken för förluster. Omvänt minskar såväl risk som möjlig avkastning vid lågriskplaceringar som sparkonto och räntefonder.

Figur 4: En högre risk kan ge dig en bättre avkastning, men betyder också fallrisk när marknaden skakar.

Vad vill du?

Inställningen till risk är högst personlig, vilket ska speglas i ditt pensionssparande. Därför finns lagkrav på att all finansiell rådgivning ska utgå ifrån varje individs personliga förhållande till risk (riskaptit). Även kompetensen kring finansiella instrument ska kartläggas, för att råden som ges ska hålla en lämplig komplexitet. När du använder Lifeplan för första gången behöver du därför besvara ett antal frågor om risk samt om din kunskap och erfarenhet inom värdepappershandel.

Riskspridning

Figur 5: Även om du vill välja en hög risknivå i ditt sparande, är det viktigt att du sprider dina innehav.

En annan viktig aspekt är diversifiering, att inte placera alla ägg i samma korg. Oavsett om du väljer en hög eller låg riskprofil, är det alltid klokt att sprida sina placeringar. Här arbetar Lifeplan marknadsneutralt, vilket innebär att vi i våra råd till dig eftersöker en spridning som speglar världsmarknaden, med avseende på bland annat geografi och bransch.

Avgifter

När du sparar i fonder betalar du en årlig avgift för varje fonds förvaltning. Många fonder kostar någon enstaka promille av ditt kapital varje år, medan andra kan kosta upp emot två procent eller mer.

Figur 6: Vid långsiktigt sparande har avgiften en avgörande roll. Det är osannolikt att aktiv förvaltning kan ge ökad avkastning i paritet med flera procent i avgift.

Förvaltare och säljare av de dyrare produkterna pratar gärna om förväntad avkastning, för att motivera en hög avgift. Det finns dock många prisvärda fonder på marknaden med minst lika goda utfall historiskt. Och avgifter är viktigt, eftersom ränta på ränta-effekten ger en långsiktigt mycket hög prislapp. Faktum är att en årlig avgift om 1,5% under 20 år knaprar i sig mer än en fjärdedel av ditt kapital.

Många av de dyra konstruktionerna är så kallade fond-i-fonder, vilket innebär att avgifter dras i flera instanser och ger en hög totalkostnad för spararen.

Figur 7: Fond-i-fond är en värdepapperskonstruktion som ofta betingar höga avgifter, då flera lager av kommission plockas ut från dit kapital.

Vilken annan service betalar du miljonbelopp för, utan att jämföra med billigare och bättre alternativ?